اولین قدمها در ساحل مرجانی کیش

تاتی کردنو تازه شروع کرده بود که در

 ساحل مرجانی و زیبای کیش قدم می زد

 و پاهاش خورده مرجانها و شن های

 ساحل را حس می کرد . وقتی نزدیک به

 دریا می نشست و موج می اومد نمی

دونم می ترسید که صورتش رو عقب می

 کشید و تندتند نفس می زد ، انگار دنبالش

 کرده بودن.

/ 0 نظر / 20 بازدید